08-8523548
077-7756001
sales@bz-com.com
הזית 11, מושב גן הדרום

מושגי היסוד שחייבים להכיר

אינפרה אדום (IRDA)
אמצעי זה עובד בטכנולוגיית אינפרה אדום, מאפשר העברת נתונים בין שני מכשירים תומכים. ה IRDA משמש בעיקר מכשירים סלולאריים עקב טווח קליטה נמוך במיוחד. קצב ההעברה הוא עד ארבע מגה בייטים לשנייה.


(Internet Protocol) IP address
כל התקן הנמצא על גבי רשת האינטרנט (TCP/IP) מקבל מעין מחרוזת של ארבעה. מחרוזת זו ייחודית לכל נקודת קצה. במקרים מסוימים היא קבועה אבל לרוב היא משתנה.


Media Access Control (MAC)
כל כרטיס רשת או נתב מקבלים כתובת רשת הצרובה עליו. הכתובת באורך 48 ביט ומשמשת לצרכי אבטחה או זיהוי. את הכתובת הזו לא ניתן לשנות כמו את ה Ip, והיא מקבילה לברקוד. את הכתובת ניתן לפענח רק ברמת החומרה המקומית.


Network Address Translation (NAT)
מערכת NAT מאפשרת לרשת שלמה לחלוק את אותה כתובת IP. המנגנון מופעל באמצעות הנתב ומאפשר להסתיר נתונים נבחרים של הרשת הפנימית.


Orthogonal frequency division multiplexing (OFDM)
באמצעות טכניקת ה'ריבוב' מחלקים את אות הרדיו למספר פסי תדרים צרים כדי ליצור מספר ערוצים המשדרים ללא הפרעה הדדית.


Phone-line
תקן זה נוסד על ידי ה Home Phoneline Network Alliance (PNA) על מנת לאפשר חיבור של רשתות אתרנט הפועלות בקצב של עשרה מגה ביט לשנייה, ויושבות על קווי הטלפון מבלי להפריע לפועלן. כיום, דנים בהכנסה של התקן החדש, HPNA 3.0 שמתאים לחיבור בקצבים גבוהים יותר.


Power-line
טכנולוגיה זו מאפשרת העברת מידע באמצעות קווי הטלפון הביתיים במהירות של עד 14 מגה ביט לשנייה. המפרט הטכני HomePlug 1.0 ישמש את מוצרי ה PowerPlug. הערת הנתונים לא תהיה מושפעת מגורמים חיצוניים הידועים כמשבשים.


Preamble A
אות מקדים זה מאותר על ידי התקנים אלחוטיים ומקוונים ומסנכרן ביניהם. זהו בעצם בדיקת תקינות או ניסיון של ציוד הרשת.


Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS)
מערכת זו מאפשרת לאמת את זהות המשתמש בתקשורת. מערכת זו נפוצה במקרים בהם רק משתמשים רשאים לגשת למידע מסווג וממודר, או לשירותים בתשלום.


RC4
זהו אלגוריתם מיוחד שפותח במעבדות RSA ומיועד להצפנה.


Router
נתב הוא מכשיר שמסוגל לחבר בין שתי רשתות נפרדות. הנתבים מהווים חלק מפרוטוקול האינטרנט ומנתבים את הזרימה בין הנקודות המשתמשות באינטרנט. רבים מהנתבים מתאימים לחיבור של עד ארבעה מכשירים.


Stateful Packet Inspection (SPI)
טכנולוגיית חומת אש בוחנת את המידע שמתקבל כדי להחליט האם הוא בטוח לשימוש או שלא. טכנולוגיה זאת נחשבת תקן מינימאלי בהגנה על רשתות עסקיות. לעומת זאת ישנם משתמשים פרטיים המסתפקים בהגנה מסוג NAT.


Switch
הסוויץ' הוא מתג תקשורת המהווה נקודת חיבור מרכזית לכבלים של הרשת המקומית. בצורה זו ניתן להעביר מידע בין כמה נקודות קצה ללא הפרעה. כשמדובר בסביבה מצומצמת של רשתות, מתג בעל 4-12 שקעים, מהם יוצא קו UTP לשקע שבקיר, יכול להיות חלק משער הכניסה או הנתב.